Reglementering

Het statuut van de sportschutter wordt geregeld in de volgende teksten:

1. De basis: het Vlaamse Sportschuttersdecreet.

11 MEI 2007. - Decreet houdende het statuut van de sportschutter

2. Wapenwet.

8 JUNI 2006. - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

3. Uitvoeringsbesluiten.

1 JUNI 2007. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter.

16 MEI 2008. - Ministerieel besluit houdende de machtiging van de Vlaamse Schutterskonfederatie VZW

21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

15 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst

21 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen

11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar

15 MAART 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht

11 MAART 2010. - Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens

4. Omzendbrieven.

Gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens

5. Intern reglement.

Elke gemachtigde schietsportfederatie moet een intern reglement opstellen waarin een aantal praktische zaken geregeld worden, zoals bijvoorbeeld de registratie van de schietbeurten.

Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

Klik hier om de gecoördineerde versie van dit reglement te raadplegen

Tevens heeft elke federatie voor haar aangestelde examinatoren een deontologische code.
Klik hier om de laatste versie te raadplegen.

6. Wapendiensten.

Adressen van de Wapendiensten in België

7. Wet op de proefbank voor vuurwapens van 08/07/2018

Klik hier om de volledige versie van deze wet te raadplegen