Nieuwe versie van de Nationale Reglementen A&A disciplines op de website!!

Vanaf 1 januari 2010 gaan enkele nieuwe bepalingen in voege van de Nationale Reglementen voor A&A disciplines.
De nieuwe versie 1.1 kan op www.sportschieten.be gedownload worden

Er zijn enkele verbeteringen van typfouten of onvolkomenheden:

Regels nummers 4.4.8.11.5, 4.4.9.1.5 en 4.4.9.1.6 moeten aangepast worden

4.4.8.11.5 Er is: Elke replica van een voorladergeweer dat niet geschikt is
als Standaardgeweer zoals in 4.4.8.12.4
Moet zijn: ... zoals in 4.4.8.11.4

4.4.9.1.5 Er is: ... de specificaties van 4.4.9.2 ...
Moet zijn: ... de specificaties van 4.4.1.9.1.2 ...

4.4.9.1.6 Er is: ... de verdere specificaties van 4.4.9.6 ...
Moet zijn: ... de verdere specificaties van 4.4.9.1.3 ...

Er werden ook enkele nieuwe disciplines toegevoegd op vraag van de leden:

- Antique Firearms: de discipline LAMARMORA en de discipline DONALD MALSON.
Daarvoor moeten de regels 4.4.8.10.1 en 4.4.8.11.4, de regels 5.4.2.6.1 en 5.4.2.6.2 aangepast worden en de tabel 4.9 moet worden vervangen. Ook bij regel 3.3.2.3 eveneens de disciplines LAMARMORA en DONALD MALSON toevoegen.
Deze disciplines zijn internationaal erkend en zullen dan ook opgenomen worden in de selectiewedstrijden.

- Benchrest: om het Benchrestschieten toegankelijker te maken wordt een “open klasse” toegevoegd voor Centerfire en Rimfire wordt opgesplitst in “Standaard klasse” en “Open klasse” onder de nieuwe regels 4.4.9.1.8 en 4.4.9.2 en volgende.
“Open klasse Centerfire” en “Standaard klasse Rimfire” zijn zuiver nationale disciplines en er kunnen bijgevolg geen selectiewedstrijden voor ingericht worden.

4.4.9.1.8 Open klasse
De geweren met centrale percussie die niet behoren tot de voorgaande
klassen, met een minimumkaliber van .243 Win. en tot een maximum-
kaliber van .300 Win. Mag.

4.4.9.2 Benchrestgeweer met randontsteking

4.4.9.2.1 Standaard klasse

4.4.9.2.1.1 Elk geweer met randontsteking van kaliber .22 L.R. met een maximaal
gewicht van 14 pond (6,300 kg) en waarvan de vergrotingsfactor van de
gemonteerde kijker beperkt is tot een maximale vergroting van 12x. Een
kijker met variabele vergrotingsfactor is toegelaten indien de vergroting
is teruggedraaid tot 12x en verzegeld is zoals aangewezen door de
arbitrage.
Een kijker met variabele vergroting die de schaal 12x niet aangeeft moet
worden ingesteld op een lagere schaal.

4.4.9.2.2 Open klasse

4.4.9.2.2.1 Dezelfde geweren als in 4.4.9.2.1.1 met een vergroting groter dan 12x.

4.4.9.2.3 Het voorhout mag niet breder zijn dan 3” (76 mm).

4.4.9.2.4 Het geweer mag vooraan en achteraan op een steun geplaatst worden.
De voorste steun mag mechanisch regelbaar zijn. De steunen moeten
vervaardigd zijn zoals omschreven in 4.4.12.13.5.

Te wijzigen in 5.10 – Tabel der Antique Firearms: aantal ploegleden wordt 3 instede 4

De belangrijkste wijzigingen betreffen het BOWLINGPIN- of KEGELSCHIETEN :
Reeds in 2008 werd mij door sommige leden gemeld dat de prijs van de echte bowlingpins de pan uitrees, voor zover ze nog te verkrijgen waren! Anderzijds waren er de opmerkingen van de scheidsrechters en standuitbaters dat het schieten op kegels niet van alle gevaar voor terugketsende projectielen ontdaan was en schade aan de installaties veroorzaakte. De vraag werd dan ook gesteld om deze discipline op een toestel met silhouetten van kegels te mogen schieten.
De Technische Commissie, bijgestaan door de heer Marc Grondelaars (die technisch zeer onderlegd is in de materie) bezocht enkele fabrikanten van dergelijke toestellen en ik verzocht Marc mij daarover een studie te willen maken.
Op de vergadering van de Nationale Technische Commissie van februari 2009 waar de versie 1.0 van de Nationale Reglementen werd bevestigd, werd hievan melding gemaakt. Het voorstel om na inzage van de studie de reglementen aan te passen met ingang ten vroegste op 1 januari 2010 werd aanvaard.
Begin december 2009 kon ik de resultaten van de studie van Marc in regels gieten die op de vergadering van de NTC van 6 januari werden aanvaard. Er werd niet gekozen om bepaalde fabrikanten te vernoemen, maar om de eisen waaraan de toestellen moeten voldoen te omschrijven zodat de handige Harry’s onder de leden dergelijk toestel zelf kunnen in mekaar knutselen. Er werd wel rekening gehouden met wat op de markt aangeboden wordt.
Laat ik duidelijk stellen dat deze nieuwe regels in voege gaan vanaf 1 januari 2010 en geen terugwerkende kracht hebben. Ze zijn dus niet van toepassing op wedstrijden of kampioenschappen van 2009.

3.3.3.2 Bowlingpins

3.3.3.2.1 De gebruikte doelen, zes (6) silhouetten van bowlingpins, moeten vervaardigd zijn uit kunststof of uit een ander materiaal dat penetratie van projectielen toelaat (op deze manier worden alle projectielen opgevangen door de kogelvanger), en zijn bevestigd op een toestel met kantelsysyteem. Ze moeten van witte of een andere lichte kleur zijn.

3.3.3.2.2 De doorbuiging van de silhouetten mag niet meer dan 1 cm bedragen. (zodat de druk, nodig om het silhouet te doen kantelen, gelijk zou blijven)

3.3.3.2.3 Het gebruikte kantelsysteem moet zodanig zijn afgesteld dat de doelen omvallen bij een treffer met een doelenergie van 100 Joule, uitgeoefend op het middelpunt van het silhouet.
(het systeem kan eenvoudig getest worden met een pistool .22 L.R. dat een doelenergie van ongeveer 135 Joule heeft; In een later stadium laat dit misschien ook toe eventueel wedstrijden met .22 L.R. in te richten)

3.3.3.2.4 De silhouetten moeten voldoen aan volgende afmetingen:

(tekening wijzigen)
(tabel aanpassen)
(er staat ...‘zichtbare gedeelte’... zodat het kantelsysteem eventueel kan worden afgeschermd)

3.3.22.1 De doelen, zes silhouetten van bowlingpins, zijn met een tussenafstand van 30
cm bevestigd op een toestel met een kantelsysteem en een hoogte van 1,2 m (+
0,05 m, - 0,05 m).

5.6.8.6 Het aantal geldige treffers evenals de tijd worden genoteerd.
Een geldige treffer is elk bowlingpinsilhouet dat omvalt.

5.6.8.7 Bij het overschrijden van de toegestane tijd, 12 seconden in standaardklasse
en 9 seconden in open klasse, wordt als score de maximum toegestane tijd en
het aantal geldige treffers genoteerd.

De voorgestelde optie om voor 2010 zowel de oude als de nieuwe regels aan te houden werd niet weerhouden wegens een ongelijkheid die zou optreden bij het bepalen van een geldige treffer en bijgevolg ook bij het noteren van de score.
De provinciale kampioenschappen 2010 kunnen nog wel op bowlingpins geschoten worden indien nog geen toestel voorhanden is.

Deze nieuwe regels zijn opgesteld op vraag van de leden en na rijp beraad.
Het is geenszins de bedoeling om met deze nieuwe regels afbreuk te willen doen aan de wijze waarop deze discipline door onze leden wordt beoefend.
Ze zullen echter wel van toepassing zijn bij de landelijke en nationale kampioenschappen zodat alle deelnemers op gelijke voet voor de titel kunnen strijden.

Tot slot dient pagina 155 – Appendix A, tabel der wijzigingen – te worden vervangen.

Jan Ansems
Directeur VSK
A&A disciplines